طرح مشترک عادی مشترک ویژه
فروشگاه اصلی مقدار 8 درصد کارمزد
بدون کارمزد
طرح حراجی مقدار 8 درصد کارمزد مقدار 4 درصد کارمزد
طرح پیش فروش مقدار 8 درصد کارمزد بدون کارمزد
ثبت سفارش